Cień wiatru

35 tekstów – auto­rem jest Cień wiat­ru.

Wiersz o Warszawie

Sza­re królestwo
Dźwięków machina
Ulicą Wars bieg­nie zdyszany
Nie-mod­ra wstęga
Gród ten przecina
Wisła- to mat­ka Warszawy
Ser­ce na dłoni
Przy­wiozłam tu swoje
Nie chce po­zos­tać na wieki
Bo­gac­two, sława
Przy­jaciół konwoje
A dusza szep­cze: "Ucieknij"
Ziele­ni wyspy
Od­wie­dzam z nadzieją
Pragnę po­kochać ich ciszę
Cisza odeszła
Z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 września 2013, 19:32

Mamie

Mówiłaś: daruj
Mówiłaś: dość
Wspierałaś zawsze,
choć ja na złość
wie­działam lepiej.

Zno­siłaś żale
i naiwności.
Dzieliłaś smutki,
łzy, strach, radości.
Kochałaś wielce
i kochasz wciąż.

Dziękuję mamo
za Two­je troski,
za ra­dość, wsparcie,
i bez­lik Twych rad.

Dziękuję co dzień
Bo­gu w modlitwie,
dziękuję, dziś niebo
ot­wiera się nam. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 czerwca 2013, 16:53

Z tęsknoty

Cisza
Tak nienaturalnie
Bez dźwięków miasta
Bez dźwięków snu

Wspom­nienie marzy
Powraca
Tęskni
Chce być tam znów

Pa­miętam Ciebie z dziecin­nych lat
Bez znaków cza­su na twarzy
Pa­miętam głos Twój, gdy mówił tak,
by ser­ce me sobą obdarzyć

Wra­cam do dni tych,
co płyną jak strumień,
co strzegą mych myśli uparcie

Strach czuwa
lecz prze­cież, aniele,
wciąż jes­teś moim opar­ciem,
więc pytam:

Gdzie jesteś?
Co robisz?
Czy żyjesz? 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 czerwca 2013, 09:24

‎"Zabłądzić w sobie,
me­lan­cho­lijną opowieść
nieść" 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 listopada 2012, 18:15

Zagubienie

Gdzie jes­teś, gdzie jes­teś życie?
Gdzie Twój spokój, który tak pięknie koił?
Gdzie ra­dość z rzeczy małych?
Gdzie prze­budze­nie i świeżość po­ran­ka?

Zabłądziłam.
Błąd za błędem.
Błogość. Obłęd.

Za wy­soko niebo.
Za da­leko ziemia.
Zbyt ob­cy ludzie. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 sierpnia 2012, 14:49

Antynirwana

Niepew­nie zer­kam wstecz
W oba­wie przed rzeczywistością
Za­mykam oczy.
Tworząc swój obraz,
mi­jam się z prawdą,
uni­kam pot­knięć, szram, rys.
Zas­ta­nawiam się,
jaką podróż od­by­wają me myśli,
gdy nie ma ich w ciele.
Gdzie błądzi mój duch,
jaką po­konu­je przestrzeń,
do cze­go wraca.
Który mo­ment da­je mu ukojenie. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 kwietnia 2012, 23:20

Rymem o odejściu i powrocie.

Od­szedłeś, tak bar­dzo ser­ce me płacze
I dud­ni, i jęczy, o spokój kołacze.
Zab­rałeś nadzieję, por­wałeś me szczęście
Pragnę za­pom­nieć dziś Twe odejście.

To ja odeszłam? Czy pe­wien jesteś?
Zab­rałam czas wspólny, chodząc po mieście?
Zwie­dzając blo­ki, bary, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 1 kwietnia 2012, 20:51

Niezapisana

Ta­bula ra­sa- mo­je życie
pełne pustki
pięknem zepsute
Na­tar­czy­wie nieważne

I tyl­ko Ty
do­bijasz się wrogo
nies­kończoną miłością
grozisz

Pragnę jej
Cze­mu więc wciąż jestem
niewypełniona? 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 1 marca 2012, 22:13

* * *

Mówiłeś, żeś mój
Ja twoja.
Mówiłeś, że czekasz
Stęskniony.
Mówiłeś, że kochasz

Przeo­czyłam czas
między nami
Czas miłości bliskiej
między ciałami
Między us­ta­mi, dłońmi
rękami

Te­raz jes­teś ty
jes­tem ja
Przychodzisz
Całujesz
Odchodzisz
A ja czekam

Pragnę być w tobie
tak często jak ty we mnie
Tak moc­no cię mieć
Pragnę two­jego pragnienia
mnie

Wir­tual­na miłość. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 grudnia 2011, 22:14

zagubienie

Gdzie jestem?
Pośród tłumu, czy pośród ludzi?
Masze­ruję ślepo
i nie wiem na­wet, ja­ki mam cel.
Mi­jam to sa­mo co dzień.
Szu­kam sensu.
Marzę i wra­cam do przeszłości.
Chcę no­wego, ale na sta­rym fundamencie.
Za­daję mnóstwo pytań,
nie słyszę odpowiedzi.
Błądzę, krążę.
Widzę ty­le twarzy, a żad­nej nie rozpoznaję.
Nie pa­miętam jak się tu znalazłam
i dlaczego.
Gdzie jestem? 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 listopada 2011, 23:24
Cień wiatru

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cień wiatru

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność